Magyar Digitális Könyvtár

Hallgassa Ön is arádiót
2018. szeptember 20. - A Magyar Digitális Könyvtárban 321 dokumentum található!

Jogi Nyilatkozatok

A Magyar Digitális Könyvtár Adatkezelési Szabályzata

A Magyar Digitális Könyvtár (MDK) tulajdonosaként a K&P 2005. Kft. (Szolgáltató) számára kiemelt fontosságú cél, hogy az MDK honlap látogatóinak személyes adatait védje és biztosítsa az információs önrendelkezési joguk érvényesülését. A Szolgáltató elkötelezi magát a személyes adatok oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget tesz és hozzájárul a digitális könyvtári szolgáltatás biztonságos igénybe vételéhez. A Szolgáltató a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

Jelen szabályzat meghatározza a Szolgáltatónak a személyes adatok kezelésével és védelmével kapcsolatban követett gyakorlatát. Ennek során bemutatja a személyes adatok rögzítését igénylő szolgáltatásokat, valamint meghatározza az adatkezelés célját és módjait, valamint a személyes adatok tárolásának és védelmének biztosítását.

A szabályozat kialakítása során a Szolgáltató figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat és a fontosabb szakmai ajánlásokat, így különösen:

  • a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényt,
  • elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
  • a hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény VIII. fejezetét,
  • a hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító-kijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 253./2001. (XII. 18.) Kormányrendeletet,
  • valamint a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzatát, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletre.

Amennyiben a felhasználónak jelen nyilatkozatban foglaltakon túlmenően további kérdése, vagy problémája merülne fel, úgy a személyes adatok védelmének biztosításáért felelős kollégánkkal a privacy@digitaliskonyvtar.hu email címen tud kapcsolatba lépni. Itt kaphat továbbá részletes tájékoztatást a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályozat változása esetén Szolgáltató ezekről a változásokról előzetesen értesíti a regisztrált felhasználókat, egyúttal vállalja, hogy jelen Szabályzat a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi.

1. Az adatkezelő neve:

K&P 2005. Szaktanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2. Az adatkezelő címe:

1085 Budapest, Stáhly u 5. 2. em. 13.

3. Elérhetőség:

privacy@digitaliskonyvtar.hu

4. Az adatkezelés meghatározása:

Az adatkezelés önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján az internetes honlapon regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelése a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben célhoz kötött módon.

5. Az adatkezelés jogalapja:

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintett személy önkéntes hozzájárulása, amelyet a szolgáltatás igénybevételével és a felhasználási feltételek elfogadásával is megerősít.

6. A kezelt adatok köre:

6. 1. Regisztrációhoz kötelező személyes adatok
A kapott azonosító és a felhasználó által választott jelszó, név, állandó lakcím, születési év, nem, e-mail cím, számlázási cím.
6.2. A szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan rögzített adatok
A MDK megtekintése során az érintett naplófájlban rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja. A Szolgáltató a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal. A Szolgáltató ezen túlmenően rögzíti a Felhasználó által igénybevett szolgáltatásokhoz és az általa indított tranzakciókhoz kapcsolódó adatokat.

7. Az adatkezelés célja:

Szolgáltató a felhasználók jelen szabályzat 6. pontjában foglalt személyes adatait az MDK üzemeltetése és pénzügyi érdekeinek érvényesítése céljából, az ahhoz szükséges időbeli keretben kezeli.
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat csupán a felhasználó előzetes hozzájárulása esetén használja fel. Személyes adatokat harmadik személyeknek történő átadására csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén kerül sor. A jogszabály alapján kötelező adattovábbítások ez alól kivételt képeznek.

8. Az adatkezelés időtartama:

A 6. 1. alpontban foglalt, regisztrációhoz kötelező személyes adatokat Szolgáltató a felhasználó tagságának fennállása idejére kezeli. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, illetve megsérti a felhasználási feltételekben foglaltakat, úgy a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adata a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölhető. Felhasználó kérésére – amennyiben az MDK felhasználó által igénybevett szolgáltatásával kapcsolatban rendezetlen anyagi igénye nincs – úgy 5 munkanapon belül személyes adatai törlésre kerülnek.
Az egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódó fizetési tranzakciók esetében az adott személyes adatokat a szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítéséig jogosult a Szolgáltató kezelni, de legfeljebb az igénybevételt követő 7. hónap utolsó napjáig tekintettel az emelt díjas sms-szolgáltatás halasztott fizetési feltételeire. Felhasználó és az Szolgáltató között keletkező jogvita esetén adott felhasználó személyes adatait annak időtartamára, de legfeljebb a polgári jogi igény érvényesíthetőségének elévülési korlátjáig
Az MDK honlapjának megtekintése során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében — az utolsó látogatás időpontjának kivételével — a látogatástól számított 6 napig tárolja a rendszer az adatokat. Az utolsó látogatás időpontját a rendszer a felhasználó következő látogatása időpontjában automatikusan felülírja.
A Szolgáltató a felhasználási feltételekben meghatározott feltételek esetén átmenetileg korlátozhatja a felhasználó MDK-ba történő belépését. Ebben az esetben adattörlésre nem kerül sor.

9. A személyes adatok törlése:

Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat felhasználó kérésére 5 munkanapon belül törli. A törlési igényt e-mailben a privacy@digitaliskonyvtar.hu címre kell eljuttatni.

10. Adatbiztonsági intézkedések:

Szolgáltató a személyes adatokat az Szolgáltató által üzemeltetett szervergépen megfelelő fizikai és technológiai védelem mellett tárolja.

11. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Felhasználó az MDK szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

12. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a privacy@digitaliskonyvtar.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül az érintett választ kap. A felhasználók kérhetik adataik törlését jelen szabályzat 8. és 9. pontjában foglaltak szerint.

13. Jogérvényesítési lehetőségek:

Felhasználó személyes adatokhoz fűződő jogait az adatvédelmi törvény, valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is (Adatvédelmi Biztos Hivatala, 1051 Budapest, Székhely: Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40.).Budapest, 2009. január 1.