Magyar Digitális Könyvtár

Hallgassa Ön is arádiót
2018. szeptember 20. - A Magyar Digitális Könyvtárban 321 dokumentum található!

Felhasználási Feltételek

Általános felhasználási feltételek
a Magyar Digitális Könyvtár szolgáltatásainak igénybevételéhezÜdvözöljük a Magyar Digitális Könyvtár oldalán!

A Magyar Digitális Könyvtár honlapja a K&P 2005. Szaktanácsadó és Szolgáltató Kft. - (székhely: 1085 Budapest, Stáhly u. 5., adószám: 13606390-2-42, számlavezető pénzintézet: CIB Bank ZRt., pénzforgalmi jelzőszám: 10700347-48311906-51100005, cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság 01-09-863984, képviselő neve: Nagy Zoltán ügyvezető igazgató, elérhetősége: info@digitaliskonyvtar.hu, a továbbiakban Szolgáltató) - tulajdona, és a DVM Systems Kft. üzemelteti a honlapot.

Jelen felhasználási feltételek tartalmazzák a Magyar Digitális Könyvtár, illetve a Szolgáltató és az általa elérhetővé tett szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználók között létrejövő szerződés részletes szabályait. A szolgáltatások igénybevételére jelen felhasználási feltételek elfogadása után kerülhet sor.

I.   A szerződés létrejötte

Jelen szerződés magyar nyelven kerül megkötésre, a hatályos jogszabályok alapján írásbeli szerződésnek nem minősül. A szerződéskötés során Felhasználó személyes adataival regisztrálja magát a Magyar Digitális Könyvtár rendszerében, s egyúttal elfogadja jelen felhasználási feltételeket.

Amennyiben a Felhasználó a Magyar Digitális Könyvtár bármely fizetős szolgáltatását igénybe kívánja venni, úgy a szolgáltatás ellenértékének meghatározását követően a szerződés érvényes megkötéséhez szükséges a fizetési mód meghatározása, az ehhez szükséges technikai lépések megtétele. A Felhasználó köteles a fizetős szolgáltatás igénybevétele előtt a Magyar Digitális Könyvtár által kezelt adatokat ellenőrizni és az azokban időközben beállott változásokat átvezetni.

II.   A Szolgáltatás általános felhasználási feltételei

A Magyar Digitális Könyvtár szolgáltatásainak felhasználására – így a fizetős szolgáltatások esetében a honlapon keresztül történő kölcsönzésekre, vásárlásokra, megrendelésekre – az alábbi felhasználási feltételek vonatkoznak.

II.1.   Regisztráció

A Magyar Digitális Könyvtár meghatározott szolgáltatásainak igénybevételéhez regisztráció szükséges. Felhasználóként bármely cselekvőképes, természetes vagy jogi személy regisztrálhatja magát. A regisztráció érvényességi feltétele, hogy azt a Magyar Digitális Könyvtár, illetve az azt üzemeltető Szolgáltató elfogadja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó regisztrációját indoklás nélkül visszautasítsa, vagy bármikor visszavonja. A regisztráció visszautasításának, illetve visszavonásának alapját különösen az képezheti, ha a Felhasználó valótlan vagy hiányos adatokat adott meg, vagy a Magyar Digitális Könyvtár és más Felhasználó bizalmával, vagy bármilyen más módon visszaélt, ide értve különösen a szerzői jogok megsértését.

A Felhasználó teljes mértékben felel az azonosító és a jelszó titkos és biztonságos kezeléséért, ezen adatait nem adhatja ki harmadik félnek, nem használhatja más azonosítóját, jelszavát, ill. nem kísérelheti meg más hozzáférésének használatát. A Felhasználót korlátlan felelősség terheli a beléptető rendszerhez (Magyar Digitális Könyvtár Belépés) tartozó azonosító és jelszó párossal, ill. azon keresztül történő mindennemű kölcsönzéssel és egyéb tevékenységgel kapcsolatban.

Felhasználó vállalja, hogy elektronikus úton haladéktalanul értesíti a Magyar Digitális Könyvtár ügyfélszolgálatát (info@digitaliskonyvtar.hu) regisztrációs adatainak bármilyen illetéktelen felhasználásáról, ill. a biztonság egyéb módon való megsértéséről, illetve az ezzel kapcsolatos tudomására jutott veszélyről. A Szolgáltató kizárja felelősségét a Felhasználónak a beléptető rendszerhez (Digitális Könyvtár Belépés) tartozó azonosító és jelszó párosának illetéktelen felhasználásából eredő bármilyen kárért. A Magyar Digitális Könyvtár nyomatékosan ajánlja, hogy a Felhasználók jelszavukat rendszeresen módosítsák és azt senkinek ne adják ki, mások által hozzáférhető helyen ne tárolják.

II.2.   A Felhasználó adatai

Felhasználó kijelenti, hogy az általa megadott adatok ("Regisztrációs adatok") a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a regisztrációs űrlap(ok)on és minden egyéb olyan alkalommal, amikor azt a fizetős szolgáltatás igénybe vétele során kéri a program. Felhasználó vállalja, hogy szükség szerint karbantartja, aktualizálja az általa megadott regisztrációs adatait, hogy azok a tényleges állapotnak folyamatosan megfeleljenek. Amennyiben a Felhasználó által megadott adatok a Szolgáltató megítélése szerint hamisak, pontatlanok vagy hiányosak, a Szolgáltatónak jogában áll megfelelő határidő tűzése mellett megszüntetni bármelyik vagy az összes fizetős szolgáltatására vonatkozó használati jogot és erről értesíti a Felhasználót. A Szolgáltató kijelenti, hogy az ilyen helyzetek elkerülésére törekszik és ezzel az eszközzel csupán azon esetekben él, amennyiben anyagi érdekeinek megóvásához feltétlenül szükséges.

Felhasználó jelen szolgáltatás igénybevételével hozzájárul, hogy részére a szolgáltatással összefüggésben Szolgáltató a regisztrációkor megadott email címére rendszeres tájékoztatást küldjön, ez a tájékoztatás nem minősül kéretlen elektronikus reklámnak. Szolgáltató biztosítja Felhasználó részére, hogy a Magyar Digitális Könyvtár rendszerében egyszerű és gyors módon megtilthassa az ilyen jellegű tájékoztató emailek küldését.

Felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáltató a Magyar Digitális Könyvtár ellenérték fejében igénybe vehető szolgáltatásaihoz – számlaadatainak és kölcsönzési, számlázási díjadatainak karbantartása és a díjak beszedése - érdekében tárolja és felhasználja a megadott Regisztrációs adatokat. Az ettől eltérő célú adatkezelés szándéka esetén a Szolgáltató értesíti a Felhasználót és kéri annak hozzájárulását. A további kérdésekben az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak irányadók.

II.3.   A Szolgáltatás biztonságos igénybevétele

Felhasználó kijelenti, megfelelő tájékoztatást kapott arról, hogy a Magyar Digitális Könyvtár által nyújtott szolgáltatások, valamint a kölcsönzött termékek ("a Termékek") szerzői joggal védett tartalmak. A Termékek olyan biztonsági megoldás(oka)t tartalmaznak, amelynek technológiája védi a digitális formában tárolt információt, ezzel kapcsolatban a Szolgáltató, illetve a Termékek eredeti jogosultjai az alábbi felhasználási szabályokat írják elő..

Felhasználó kijelenti, hogy a Termékek kölcsönzésével elfogadja a Termékekre vonatkozó a felhasználási feltételeket, a Termékeket csak ennek megfelelő módon használja, és hogy tud a Termékek eltérő használata esetén felmerülő szerzői jogi vagy büntetőjogi felelősség eseteiről. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a felhasználási feltételeket megfelelő határidő tűzésével módosítsa, ellenőrizheti, hogy a Tag betartja-e a felhasználási feltételeket; továbbá a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a felhasználási feltételekben foglaltakat érvényesítse akár a Felhasználó értesítése nélkül is.

II.4.   Műszaki követelmények

Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Termékek használatához így például fizikai adathordozóra történő másoláshoz és a Termékek engedélyezett digitális megjelenítő eszközön történő működtetéséhez speciális hardver és szoftver eszközök szükségesek (lehetnek). A Termékek használatához szükséges hardver és szoftver tekintetében a Felhasználó saját felelősségére jár el, a Szolgáltató-t ezek tekintetében semmilyen felelősség nem terheli. Azt követően, hogy a Felhasználó letöltötte a Terméket, a Szolgáltató a Terméket ért károsodásért, sérüléséért és megsemmisülésért nem felel.

Felhasználó a Szolgáltatás igénybe vételét megelőzően köteles installálni a Adobe Corporation által készített Adobe E-book Reader programot (E-book Reader) vagy annak továbbfejlesztett verzióját. A Szolgáltató-t semmilyen felelősség nem terheli az E-book Reader installálása vagy felhasználása során jelentkező bármilyen károsodásért, vagy a Felhasználó hardver és szoftver tulajdonában keletkező bármilyen hátrányért.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó előzetes értesítése nélkül megváltoztassa a Termékek letöltéséhez, átviteléhez, másolásához és felhasználásához, ill. a felhasználás korlátozásához szükséges szoftvert. Ez a jog nem érinti a Szolgáltató felelősségét, hogy a Felhasználónak a szerződés alapján megszerzett jogai gyakorlásához szükséges információkat megfelelő módon közölje.

II.5.   A Magyar Digitális Könyvtár honlapjának biztonsága

A Felhasználók nem sérthetik meg, illetve nem kísérelhetik meg megsérteni a Magyar Digitális Könyvtár honlapjának (www.digitaliskonyvtar.hu) biztonságát, ideértve különösen a következő cselekményeket:

      (a) jogosulatlan hozzáférés a nem a felhasználónak szánt adatokhoz vagy jogosulatlan bejelentkezés a rendszer részét képező szerverre, ideértve az adatok jogosulatlan felhasználását;

      (b) kísérlet a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatára, ide értve annak kifürkészését/lehallgatását vagy tesztelését, valamint a rendszer biztonságának, illetve a jogosultság-ellenőrző intézkedéseinek megfelelő felhatalmazás nélkül megsértése;

      (c) kísérlet bármely felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásokba való beleavatkozásba, valamint azok megzavarása, ideértve különösen vírus elhelyezését a honlapon, a honlap túlterhelését [overloading], "túlterhelését" [flooding], "spam" üzenetekkel való megterhelését, levelekkel való bombázását [mailbombing] vagy az "összeomlás" [crashing] előidézését;

      (d) nem kívánt üzenetek küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások hirdetését;

      (e) bármely TCP/IP-csomag fejezetének vagy a fejezetben lévő információ bármely részének meghamisítása e-mail vagy hírcsoport postázása során.

Szerződő Felek a fenti szabályokkal egyetértenek, Felhasználó azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el, őket betartja. Felhasználó kijelenti, hogy nem használ semmilyen hardware vagy szoftver eszközt vagy eljárást, amellyel a Magyar Digitális Könyvtár honlapjának tartalmát jogosulatlanul módosítja, valamint rendeltetésszerű működését vagy bármely, az e honlapon folytatott tevékenységet megzavarja vagy megkísérli megzavarni.

Felhasználót teljes és korlátlan felelősség terheli a fenti szabályok megsértése esetén. A Szolgáltató a rendszer vagy a hálózat biztonságának megsértése megfelelő polgári jogi, illetve büntetőjogi konzekvenciák érvényesítését foganatosítja.

II.6.   A felelősség kizárása

A Szolgáltató kijelenti, hogy a tőle elvárható gondossággal biztosítja a Magyar Digitális Könyvtárban található szerzői jog által védett tartalmak jogszerű származását a partnereivel kötött megállapodások révén.

Szolgáltató ugyanakkor semmilyen felelősséget nem vállal a honlapon szolgáltatott információkkal, tartalmakkal, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban, különösen a harmadik féltől beszerzett információkra, tartalmakra, termékekre és szolgáltatásokra nézve a Felhasználók tekintetében. Felhasználó a Magyar Digitális Könyvtár rendszerében történő regisztrációval és az ott biztosított szolgáltatások igénybevételével elismeri, hogy a szolgáltatásokat csak és kizárólag saját felelősségére veszi igénybe és a Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Felhasználó számítógépén vagy egyéb vonatkozásban jelentkező bármilyen károkért a Magyar Digitális Könyvtár és szolgáltatásainak használatával kapcsolatban.

Szolgáltató úgyszintén kizár minden felelősséget, amely a program letöltéséből, esetleges hibájából illetve a Felhasználó számítógépén futó programmal való összeegyeztethetetlensége, vagy bármely internetes vírus miatt következik be.

II.7.   Szolgáltatás ellenértékének megfizetése

Szolgáltató a Magyar Digitális Könyvtár fizetős szolgáltatásaihoz kapcsolódóan számos fizetési megoldást kínál Felhasználó részére, mindazonáltal kijelenti, hogy a szolgáltatás ellenértékének megfizetése során igénybe vett közvetítő szolgáltatók - így többek között a tranzakciókban szereplő bankok és hírközlési cégek - által nyújtott szolgáltatások minőségéért és megbízhatóságáért semmilyen felelősség nem terheli. Szolgáltató a szolgáltatás ellenértékeként beérkezett fizetéseket nyilvántartja, azokról Felhasználó kérésére tájékoztatást ad.

Szolgáltató az ellenérték megfizetését követően Felhasználó rendelkezésére bocsátja az adott szolgáltatást vagy dokumentumot. Felhasználó az ellenérték megfizetését követően jogosult a fizetős szolgáltatás igénybevételére, amennyiben azt nem veszi igénybe, úgy elállási jog nem illeti meg, a már befizetett ellenérték visszakövetelésére nem jogosult. Felhasználó elfogadja, hogy a fizetős szolgáltatások ellenértékeinek megfizetését követően a Szolgáltató digitális (elektronikus) számlát állítson ki a részére. Szolgáltató az ellenérték megfizetését követően digitális (elektronikus) számlát küld – a regisztráció során megadott számlázási adatokat felhasználva - a Felhasználó részére, melyet a regisztráció során megadott e-mail címre postáz.

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató érdekkörében felmerülő műszaki vagy szervezési hiba miatt a már megfizetett szolgáltatást nem tudja igénybe venni, úgy Szolgáltató a hiba elhárítását követően rendelkezésre bocsátja a megfizetett szolgáltatást.

III.   Felhasználói megjegyzések, visszajelzések és javaslatok

A Szolgáltató részére a Magyar Digitális Könyvtárral, annak szolgáltatásaival vagy az ezeket tartalmazó honlappal és számítógépes rendszerrel kapcsolatban analóg vagy digitális módon eljuttatott minden észrevételen – függetlenül annak formájától és tartalmától - a Szolgáltató részére történő hozzájárulással Felhasználó vagy más személyek kifejezett és teljes körű hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Szolgáltató ezen észrevételeket a Magyar Digitális Könyvtár szolgáltatásaival kapcsolatban felhasználhassa. Felhasználó elfogadja, hogy az előbb említett észrevételekben foglaltak felhasználása esetén a Szolgáltató ellenérték megfizetésére nem köteles és nem korlátozható utólagosan az észrevételekben foglalt tartalom felhasználásában.

Szolgáltató az előbb említett észrevételek felhasználása esetén – amennyiben az szerzői jogi védelem alá eső tartalmat hordoz – köteles megjelölni annak forrását. Ez ugyanakkor nem jelenti sem közvetett, sem közvetlen módon bármely díjazási vagy egyéb igény elismerését. Amennyiben a Felhasználó vagy más személy által eljuttatott észrevétel jogfenntartási nyilatkozattal látják el, úgy a Szolgáltató felveszi az észrevétel megküldőjével a kapcsolatot a szerzői jogi helyzet rendezése érdekében.

IV.   A szolgáltatás biztonsága és a honlap módosítása

Szolgáltató jogosult a honlap karbantartása érdekében a szolgáltatást szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeletetés kivételes esetekben Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Ilyenkor Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatás mielőbb újra elérhető legyen, de időbeli garanciát nem vállal a helyreállítás tekintetében. Szolgáltató mindent megtesz a gyors adatcsere érdekében, de nem vállal garanciát az információ késéséért, vagy esetleges elvesztéséért.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a honlap módosítására, részbeni vagy teljes megszüntetésére Felhasználók előzetes értesítése nélkül.

V.   A szerződés módosítása és megszűnése

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy időről időre módosíthatja, kiegészítheti, ill. megváltoztathatja a felhasználási feltételeket, amely változásokról honlapján és más elektronikus módon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosított szerződési feltételek esetén Felhasználónak 30 nap áll rendelkezésére a létrejött szerződés felmondására. Ennek hiányában, illetve a szolgáltatások folyamatos igénybevétele esetén úgy kell tekinteni, hogy a szerződési feltételek módosítását elfogadja, és azokkal egyetért.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előre meg nem határozott rendszerességgel aktualizálja, felülvizsgálja, kiegészítse, és egyéb módon módosítsa a jelen felhasználási feltételeket, és új vagy kiegészítő szabályokat, irányelveket vagy feltételeket szabjon meg a szolgáltatás Tag általi igénybevételére vonatkozóan. A frissítések, felülvizsgálatok, kiegészítések, módosítások, valamint a kiegészítő szabályok, irányelvek és feltételek azonnal hatályba lépnek és a felhasználási feltételek szerves részét képezik.

VI.   Záró rendelkezések

Szerződő Felek a közöttük fellépő jogvita tárgyától függően kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét. Felhasználó a jelen Általános Felhasználási Feltételekkel kapcsolatos panaszokkal a Fogyasztóvédelmi Felügyelethez fordulhat.

Felhasználó számlázási kérdésekben és egyéb információ kérése céljából a hét minden napján az info@digitaliskonyvtar.hu címen kapcsolatba léphet a Szolgáltatóval, aki az előbbi megkeresésekre 3 munkanapon belül válaszol.

A Jelen Általános Felhasználási Feltételekben nem rendezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a szerzői jogszabályokban foglalt rendelkezések irányadók.K&P 2005 Kft. Budapest, 2009. 02. 01